Skip to content

$shutdown

$shutdown will shutdown / end the process of your bot.

Usage

$shutdown

Example(s)

This will shutdown your bot:

1
client.command({
2
name: "shutdown",
3
code: `
4
$shutdown
5
`
6
});